Antwoorden van eta+ op veel gestelde vragen

• Waar blijft die Oostelijke Rondweg?
De weg zal de Westerlosesteenweg met de Herentalsesteenweg verbinden om het zwaar verkeer op te vangen richting industriepark. Werd de komst van de rondweg opgenomen in jullie kiesprogramma? Noodzakelijk?

Waar blijft die Oostelijke Rondweg?

De vraag stellen is ze beantwoorden: de rondweg is er niet omdat er tot op vandaag geen budget voor voorzien is. Niet op gemeentelijk en ook niet op bovengemeentelijk vlak. Gezien de rondweg een project is van bovenlokaal belang is, zou het logisch zijn dat de Vlaamse overheid haar duit in het zakje doet. Het is maar zeer de vraag of de Vlaamse overheid ook geneigd is dat te doen. Onze gemeente heeft in het verleden namelijk verzaakt om noodzakelijke, verplichte, infrastructuurwerken te doen inzake riolering. (Onze rioleringsgraad bedraagt maar 58 %, waar dat voor met Heist vergelijkbare gemeenten 91 % is m.a.w. in Heist komt nog 42% van het afvalwater ongezuiverd in beken terecht terwijl iedereen al jaren een saneringsbijdrage betaalt). Dit leidde er in 2015 toe dat de Vlaamse overheid 5,2 miljoen euro subsidies moest uitrekken voor twee rioleringsprojecten in Heist-op-den-Berg, om te voorkomen dat daaraan gekoppelde projecten van Aquafin (bovengemeentelijk) vertraging zouden oplopen.

Werd de komst van de rondweg opgenomen in jullie kiesprogramma?

Wij zijn overtuigd van het nut van de rondweg, maar die is niet prioritair als er geen budget voor gevonden wordt. Onze gemeente heeft niet de middelen om hem zelf te financieren. Wie anders vertelt kan net zo goed vertellen dat elke Heistenaar met nieuwjaar een gratis Iphone9, onbeperkt wifi en een krat champagne om het te vieren cadeau krijgt.
Als de Vlaamse overheid mee de kar wil trekken zullen wij dit project voluit steunen.

Noodzakelijk?

Ja, omdat onze verouderde wegen, vaak in betonplaten en door centra, niet zijn uitgerust voor zwaar vervoer. We kunnen die vrachtwagens helaas niet wegtoveren. Met de komst van de rondweg zal vooral de Oude Godstraat, de Herentalsesteenweg, een deel van de Lostraat, het centrum van Booischot en de Kleine Steenweg ontlast worden van zwaar vervoer dat eigenlijk niet in de centra thuishoort. Dit komt vooral de veiligheid van zwakke weggebruikers ten goede en de nachtrust van wie er woont.
Bijkomend zou in de Lostraat het beton vervangen moeten worden door asfalt zodat, ook daar, de mensen die nog te maken zullen hebben met zwaar vervoer niet meer uit hun bed gerammeld worden.

Update

Dat men nu, vlak voor de verkiezingen, een studiebureau, Arcadis, de opdracht geeft om een vergunningsaanvraag voor te bereiden voor het rond punt is gewoon cynisch: “We zijn er mee bezig.” Men weet zeer goed dat de rondweg er niet zal komen zonder Vlaamse steun. Het is ronduit schaamteloos te stellen dat we het anders zelf wel doen en zo mensen zand in de ogen te strooien. Alsof de middelen er zijn. En nog iets, dat studiebureau dat werd aangesteld, Arcadis, is dat niet waar Carl Verelst Commercieel Directeur is? Of is dat een andere Arcadis?
https://www.arcadis.com/…/wie-we…/directieteam/carl-verelst/

• Waar blijft sportaccommodatie ten zuiden van de N10?
Deelgemeenten Schriek en dorpen Heist-Goor, Pijpelheide en Grootlo hebben geen grote sporthal. Bloso gaf jaren geleden al aan om hier werk van te maken. Werd dit in jullie programma opgenomen? Hoe aanpakken? Noodzakelijk volgens jullie partij?

Waar blijft sportaccommodatie ten zuiden van de N10?

Hoewel de toenmalige CVP reeds in hun campagne van 1976 de belofte maakte dat ze verspreid over gans de gemeente verschillende eenvoudige sporthallen zou oprichten is, tot nu toe, alles bij plannenmakerij en beloftes gebleven, behalve voor Wiekevorst.
In 2005 stelde E.T.A. dat er dringend nood was aan een sporthal – genre Wiekevorst - ten zuiden van de N10. Hierop stelde de meerderheid in 2007,  bij de opmaak van het sportbeleidsplan, dat de sporthal ten zuiden van de N10 haar deuren zou kunnen openen in 2014. Dus volgens de CD&V en Open VLD zou de sporthal al 4 jaar in gebruik moeten zijn.

Volgens Sport Vlaanderen is er alleen al in Schriek een tekort aan overdekte sportaccommodatie van 900,88 m².

Werd dit in jullie programma opgenomen?

Natuurlijk, al van in 2006.

Hoe aanpakken.

De plannen die gemaakt zijn voor de uitbreiding van de turnzaal  te Schriek in de vuilbak kieperen, daar ze totaal zinloos waren omdat men vooraf kon voorzien dat er onvoldoende  uitbreidingsplaats  was. Een nieuwe accommodatie voorzien in Schriek of  Grootlo. Als de binnenafmetingen van de kerk van Grootlo het toelaten zou die kunnen ontwijd worden en dienen als sportaccommodatie. Het zou een voorbeeld zijn voor Vlaanderen. Heist op de kaart.
Noodzakelijk volgens jullie partij?
Ja, een eenvoudige maar degelijke sporthal in Schriek of Grootlo is noodzakelijk.
Niet alleen volgens onze partij, maar ook volgens Sport Vlaanderen, de senioren-, jeugd-, en sportraad.

• Investeert de gemeente te weinig in de deelgemeenten? Heeft het te weinig oog voor deelgemeenten? Welke plannen hebben jullie met de deelgemeenten? Welke diensten/zaken kunnen een verrijking zijn voor de deelgemeenten?

Investeert de gemeente te weinig in de deelgemeenten? Heeft het te weinig oog voor deelgemeenten?

Ja, bijvoorbeeld het onderhoud van fietspaden en wegen laat te wensen over. Veel fietspaden en wegen dateren nog van voor de fusie en zijn met knip en plakwerk aaneengehouden.
Ook het patrimonium werd in alle deelgemeenten zodanig verwaarloosd dat een dure renovatie, afbraak of verkoop met verlies vaak de enige optie was. (Voorbeelden zijn, het gemeentehuis en de Pastorie van Booischot, de pastorie van Pijpelheide die meer dan een decennia leeg stond, de schandalige situatie van de school te Pijpelheide, de site van de basisschool op Heist-Goor die staat te verkommeren, de bibliotheek en gemeentehuis van Itegem, het LOI op Heide-lo, en er zijn nog voorbeelden te vinden.
Ook de sinds de fusie reeds beloofde eenvoudige sporthal in Schriek is er nooit gekomen.
Ook de busverbindingen vanuit de deelgemeenten zijn totaal ontoereikend.

Welke plannen hebben jullie met de deelgemeenten?

Een greep uit onze plannen.

  • Vooreest dienen er fatsoenlijke busverbindingen te komen vanuit alle deelgemeenten naar het centrum zodat alle gemeentediensten vlot bereikbaar zijn en door iedereen kunnen gebruikt worden.
  • Fietspaden dienen degelijk onderhouden, gerenoveerd of heraangelegd te worden. Er moeten veilige en goed zichtbare oversteekplaatsen voorzien worden met aandacht voor mindermobiele mensen. De norm moet ook zijn dat elk kind veilig op school kan geraken.
  • Verwaarloosde sites herwaarderen en waar mogelijk bijvoorbeeld intergenerationele ontmoetingsplaatsen van maken.
  • Feestverlichting voor dorpskernen tijdens eindejaarsperiode.
  • Trage wegennetwerk uitbouwen en missing links opvullen. Trage wegen moeten ook degelijk onderhouden worden zodat ze toegankelijk blijven. Veilige oversteekplaatsen moeten voorzien worden.
  • Ongebruikte recreatiegronden een functie geven en terug in gebruik nemen, bvb. De Dophei.
  • Jaarlijks dorpsfeest in elk dorp.
  • Versneld aansluiten van gezinnen op het rioolstelsel.
  • Hondenloopweiden in de deelgemeenten.
  • Inrichten van maandelijkse boerenmarkt in de landelijke deelgemeenten.

Welke diensten/zaken kunnen een verrijking zijn voor de deelgemeenten?

Al het voorgaande.

• Hoe kan je winkelstraat aantrekkelijker maken? Winkelstraat Bergstraat en omgeving tellen verschillende uitzendkantoren en immokantoren. Het aanbod 'Heistse' zelfstandigen is beperkt. Hoe gaan jullie de Bergstraat aantrekkelijker maken? Wat kan er beter/ wat is er nodig?

Hoe kan je winkelstraat aantrekkelijker maken?

Door leegstand tegen te gaan en te voorzien in een origineel en gevarieerd winkelaanbod.
Leegstand tegengaan kan door een voldoende hoge en relevante leegstandsbelasting te heffen.

Winkelstraat Bergstraat en omgeving tellen verschillende uitzendkantoren en immokantoren.

Dit is een vaststelling die we met u delen 😊. Men zou de zijstraten kunnen inrichten voor de dienstensector en de Bergstraat voorbehouden voor horeca en verkoop. Echter we begeven ons hiermee op glad ijs. We zitten hier met tegengestelde belangen van eigenaars van de panden en de huurders/winkeliers. We moeten ons ook afvragen of de leegstand hierdoor niet eerder in de hand gewerkt wordt?

Hoe gaan jullie de Bergstraat aantrekkelijker maken? Wat kan er beter/ wat is er nodig?

Naar ons idee zou de Bergstraat elke zaterdagnamiddag een echte, verkeersvrije, winkel-wandelstraat moeten zijn.

Heist telt het op drie na meeste inwoners van de provincie. Hoe de stijgende groei van inwoners aanpakken?

Heist kent geen natuurlijke groei, het geboortecijfer ligt lager dan het sterftecijfer. De volledige groei is dus toe te schrijven aan inwijking, vooral uit de ons omliggende steden en gemeenten.

Nochtans stelt het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan duidelijk: “De uitbouw van een kleinstedelijk gebied te Heist is er niet op gericht om de stadsvlucht uit bijvoorbeeld Mechelen aan te wakkeren, wel om in de eerste plaats de steeds verder uitdeinende bebouwing in de open ruimte tegen te gaan.”
Het omgekeerde gebeurt echter.

M.a.w. de groei van het inwonersaantal is gewoon het gevolg van de Heistse bouwwoede en beantwoordt niet aan een bepaalde vraag, behalve dan die van bouwpromotoren, vastgoedinvesteerders en projectontwikkelaars die hierin worden gesteund door vele leden in de gemeenteraad die zelf in de vastgoedsector zitten of ermee verweven zijn.

De Heistse bevolking groeide in de afgelopen 12 jaar bijna 49 % sneller dan in de rest van Vlaanderen. Deze trend dient doorbroken te worden alvorens het platteland vertrappeld wordt.

• Meer en beter openbaar vervoer? Hoe aanpakken? Noodzakelijk of is het goed zoals het nu is?

Voor eta+ is mobiliteit een basisbehoefte
Wie tevreden is over het aanbod aan openbaar vervoer in Heist-op-den-Berg heeft er waarschijnlijk nooit zelf gebruik van gemaakt. Vooral de bereikbaarheid van het centrum vanuit de deelgemeenten is een heikel punt. Het is te zot voor woorden dat we een “bib-bus” hebben, die continu bemand is  met 2 personeelsleden. Onze Burgemeester ziet dit als moderne dienstverlening. Zou het niet logischer zijn dat we openbaar vervoer hebben dat ons binnen een redelijke tijdspanne vanuit de deelgemeenten naar de gemeentelijke diensten en de bib in het centrum brengt en terug. Een moderne dienstverlening vereist dat we allemaal de  gemeentediensten kunnen bereiken als het ons past en niet dat we ons moeten schikken naar de uren van een bus die eens per week of om de 2 weken een kerkdorp aandoet.

Hoe aanpakken?

Het centrum, de gemeentelijke diensten (ook sport en cultuur) en ziekenhuizen in de buurt  moeten vlot bereikbaar zijn
Het verkeersplatform, een burgerinitiatief, heeft daar een mooie analyse van gemaakt. Die wij volledig steunen. De nadruk ligt daarbij op regelmatige verbindingen tussen de kerkdorpen en het centrum en een nieuwe lijn Herentals - Heist-op-den-Berg  - Mechelen
die passeert langs Zonderschot het Goor en Schriek en ook het Imeldaziekenhuis aandoet. De noodzakelijkheid van de bereikbaarheid van ziekenhuizen is iets wat we ook al aankaartten in de OCMW-raad.
Wat ons betreft moeten de verbindingen een frequentie hebben van minstens één keer per uur. Als dit niet kan met de lijn moeten we het zelf maar organiseren. Vlotte verbindingen zullen ertoe bijdragen dat de mensen ze ook gaan gebruiken zodat er voor een deel een terugverdieneffect zal zijn. We kunnen ze ook koppelen aan goedkopere abonnementen, en verlaagde tarieven voor sommige doelgroepen zoals die nu bestaan voor cultuur- en sportparticipatie.

eta+ Heist-op-den-Berg
29 Augustus 2018
Jan, Geert, Ann

 

eta+ plaatselijk, onafhankelijk, geloofwaardig