Ons Programma


eta+ beleidsplan 2018

Dit beleidsplan is een leidraad voor het toekomstig bestuur van onze gemeente. Het zijn sterke, doordachte ideeën en voorstellen die allemaal heel nuchter en realistisch zijn en de mensen ten goede komen. We zijn er van overtuigd dat ze door het grootste deel van de bevolking gedragen worden. Dit programma is geen keurslijf, en in tegenstelling tot wat kwatongen weleens beweren is eta+ geen afbraakpartij. Wij zullen er ten allen tijde voor zorgen dat de goede werking van onze gemeentediensten gewaarborgd blijft. Echter, besturen gebeurt met uw centen, en als het op uitgaven aankomt, willen wij de tering naar de nering zetten. Voor ons geen groots gedroom, maar feiten onder ogen durven zien en op basis van grondige kosten- batenanalyses de juiste keuzes maken. Dat is tenslotte wat besturen is, met uw geld de juiste keuzes maken.

Verkeer en mobiliteit

 • De uitvoeringstermijn van wegenwerken dient verkort te worden door dit vooraf in het bestek op te nemen.
 • Vooropgestelde duurtijd bij wegenwerken dient door de aannemer strikt gerespecteerd te worden en de signalisatie dient doordacht en optimaal aangebracht worden.
 • Wegenwerken dienen beter gespreid te worden in tijd en ruimte om vlotte mobiliteit te garanderen.
 • Beter onderhoud van bestaande fietspaden.  Klinkers dienen vervangen te worden door asfalt.
 • Zowel openbare diensten, openbaar domein als winkels meer toegankelijk maken voor mindermobielen.
 • Basismobiliteit is een recht voor iedereen! Laten we er samen werk van maken! Desnoods zonder De Lijn. Het centrum van Heist, het industrieterrein, onze sportaccommodatie evenals de ons omliggende ziekenhuizen moeten voor iedereen bereikbaar zijn van uit de deelgemeenten met een frequentie van minimaal één verbinding per uur.

Verkeersveiligheid

 • Fietspaden dienen degelijk onderhouden, gerenoveerd of heraangelegd te worden. Er moeten veilige en goed zichtbare oversteekplaatsen voorzien worden met aandacht voor mindermobiele mensen. De norm moet ook zijn dat elk kind veilig op school kan geraken.
 • Herwaardering van de ‘klaar-overs’  of gemachtigde opzichters om onze kinderen veilig over de straat te helpen.
 • Zebrapadverlichting voorzien op de meest cruciale plaatsen.
 • Invoeren van flexibele ‘zone 30’ in nog niet heringerichte dorpskernen, en dit over beperkte afstand.
 • Hogere overheden onder druk zetten om het geplande fietspad langs N10 ‘Liersesteenweg’ nu eindelijk eens echt te realiseren.
 • Meer sensibilisering.

Sociaal en ouderen

 • Toenadering tussen jong en oud moet gestimuleerd worden. Intergenerationaliteit  moet de nieuwe norm worden.
 • Onderzoek naar mogelijke opstart gratis 0800-nummer voor gemeentelijke diensten.
 • Wijkgezondheidscentrum uitbreiden naar multidisciplinair team ( psycholoog, tandarts, borstvoedingsdeskundige…)
 •  Afschaffing van vaste kosten voor DIFTAR-ophalingen.
 • Aanwerving van een opgeleide “Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting”, zodat het beleid meer inzichten krijgt in de problematiek en mensen in (kans)armoede en ze beter ondersteund en begeleid kunnen worden. Mensen helpen doe je door ze onafhankelijk te maken, in hun kracht te zetten, en te ondersteunen waar nodig. 
 • Begeleid thuis wonen stimuleren, zodat ouderen en andersvaliden, indien ze dat zelf wensen, zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 • Eenzaamheid en vereenzaming tegengaan door netwerken van ouderen voor ouderen te ondersteunen (gezelschapsdienst voor ouderen en zieken)
 • Langdurig leegstaande woningen opnemen in sociaal woningbeleid en sociaal verhuurkantoor opwaarderen.
 • Een doeltreffend drugbeleid, waarbij niet het criminaliseren van jeugdig experimenteergedrag centraal staat, maar wel de aanpak van mensen die hier gewetenloos munt uit slaan.

Milieu

 • Openbare nette toiletten in deelkernen en centrum.
 • Asbest moet voortaan gratis naar containerpark kunnen. Een inzamelactie op de containerparken 1x per maand met gesloten containers uit voorzorg voor de mensen die er werken en dit onder toezicht van een gediplomeerd deskundige. Neem Merksplas als voorbeeld.
 • Optimale samenwerking met HidroRio om rioolstelsel versneld uit te bouwen zodat niemand nog rechtstreeks zijn afvalwater in beken moet lozen.
 • Gemeente moet aanzet geven tot ontwikkelen van groene energie. Als ze geen visuele hinder vormen moeten zonnepanelen in de tuin mogen geplaatst worden.
 • Herbekijken van de tarieven van het containerpark.

Ruimtelijke Ordening

 • Kleinere kavels creëren in industriezones om ook kleinere zelfstandigen de kans te bieden zich daar te vestigen.
 • Herbestemming van een aantal (niet alle) ondergebruikte kerken bij invoering van nieuw kerkbeleidsplan.
 • Praktische inrichting van openbare ruimte i.p.v. slaafs modegrillen van aannemers en architecten volgen.
 • Reglementering omtrent parkeergelegenheid bij nieuwbouwappartementen aanpassen en strenger toepassen.
 • Verwerving vroegere voetbalveld Heist 04 en herinrichting oude schoolsite.
 • Bouwen in waterziek gebied, zoals de uitbreiding van de Rashoevewijk, kan niet.
 • De uitbouw van het trage wegennetwerk voor wandelaars en fietsers dient versneld te worden.

Sport en ontspanning

 • Promoten van volkssporten en gemeentelijke ondersteuning bij aanleg van banen of veldjes.
 • Gelijke behandeling van sportverenigingen.
 • Verhoging van het budget om op een aantal plaatsen in onze gemeente een loopweide voor honden te voorzien. 
 • Gemeentelijke duivenprijskamp.
 • Schriek en Grootlo hebben nood aan een degelijke overdekte sportaccommodatie. Misschien kan de kerk van Grootlo hier dienst voor doen.
 • Spreiding van events over het ganse grondgebied.  
 • Een openbaar en toegankelijk ‘Bergbos’ zou een meerwaarde betekenen voor alle inwoners.
 • Recreatiedomein ‘Dopheide’ te Pijpelheide dient dringend benut te worden.

Jeugd

 • Een speelbos aanplanten in elke deelgemeente zodat toekomstige generaties nog kunnen ervaren hoe leuk het kan zijn kampen te bouwen en in bossen te spelen.
 • Financiële en logistieke steun voor activiteiten en organisaties van alle jeugdverenigingen i.p.v. over-subsidiëring van enkele evenementen!
 • Kleinschalige skate-accommodatie integreren in recreatieve zones.
 • Het ondersteunen van graffiti-kunst  zal onze gemeente op de kaart zetten.
 • Herbekijken van het concept van Hestival.
 • Een nieuwbouw voor jeugdhuis ‘De Biekorf’ kan alleen op voorwaarde dat de hele gemeenschap van Heist daar gebruik kan van maken.

Werking van gemeentediensten / openbare werken

 • Oprichten van een politiek onafhankelijke gemeentelijke ombudsdienst, open voor vragen en klachten, om vriendjespolitiek te vermijden.
 • Herwaardering en uitbreiding van de technische dienst om herstellingen aan wegen, fiets- en voetpaden in eigen beheer uit te voeren.
 • Investeren in specifieke opleidingen voor mensen van de technische dienst.
 • Ons patrimonium dient optimaal beheerd te worden.
 • De politie dient ten dienste te staan van elke inwoner en niet vooringenomen en viserend te werk te gaan.

Cultuur en onderwijs

 • Investeren in mensen begint bij kwalitatief kleuter- en lager onderwijs.  De 2 gemeentelijke basisscholen dienen te beschikken over een degelijke infrastructuur.
 • Het werkingstekort van het cultuurcentrum kan teruggeschroefd worden door o.a. het invoeren van een verschillend tarief voor inwoners en niet-inwoners van onze gemeente.
 • Een maandelijkse boerenmarkt in de landelijke deelgemeenten versterkt het gemeenschapsgevoel.

Financiën

 • Men dient sluitende begrotingen op te maken waarbij noodzakelijke uitgaven primeren op dromen van enkelen. Rekeningen dienen transparant te zijn. Men mag niet telkens belastingen verhogen om tekorten die niet voorzien waren aan te vullen. De laatste 2 legislaturen was dat wel het geval. Men moet stoppen met mensen te bedriegen.
 • Kosten voor dure studiebureaus kan men vermijden door ‘authentieke’ inwonersvergaderingen te organiseren met ‘echte inspraak’ in plaats van schijnvertoningen die nu plaatsvinden.